Afwezigheden en te laat komen

Kleuteronderwijs

In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden niet gewettigd worden door medische attesten, omdat voor kleuters geen leerplicht bestaat. Uit praktische overwegingen is het stellig aan te bevelen dat ouders de kleuterleid(st)er en/of directeur informeren omtrent de afwezigheid  van hun kind. Wij nodigen u dan ook uit zo snel mogelijk te bellen naar de afdeling waar uw kleuter zit.

 

Lager onderwijs

De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt. Daarnaast zijn ook kleuters die op vijf jaar reeds naar het lager onderwijs overstappen, eveneens leerplichtig.

Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de leerplicht voldoet.

Voor het voldoen aan deze leerplicht hebt u gekozen voor inschrijving in een school. Een inschrijving alleen is evenwel niet voldoende: uw kind moet élke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden.

Hierna vindt u in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en wat uw verplichtingen terzake zijn.

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties:

Ziekte

Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen  ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.

Als het enkel gaat om een consultatie (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), dan moet die zo veel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.

Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,…) kan na samenspraak tussen school en CLB één medisch attest die het ziektebeeld bevestigt volstaan. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Gebruik hiervoor het voorgedrukte afwezigheidsattest.  Dit attest kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest  vereist tenzij u over een attest van chronische ziekte beschikt.

U verwittigt de school zo vlug mogelijk (bijv. telefonisch) en bezorgt ook het attest zo vlug mogelijk. 

Opgelet:

In de volgende 3 gevallen is een medisch attest twijfelachtig, nl:

 • het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft “dixit (zegt) de patiënt”;
 • het attest is geantidateerd (de datum van het attest valt buiten de ziekteperiode van de leerling) of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst;
 • het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft zoals de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden, familiale redenen…

Dergelijke afwezigheden moeten benaderd worden vanuit de invalshoek van de problematische afwezigheden.

                    

Van rechtswege gewettigde afwezigheden

 • Het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder
  • hetzelfde dak woont als uw kind, of van een bloed- of aanverwant van uw kind;
 • Het bijwonen van een familieraad;
 • De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer uw kind
  • gehoord wordt in het kader van een echtscheiding of moet verschijnen voor de
  • jeugdrechtbank);
 • Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere
  • jeugdzorg en de jeugdbescherming (bijvoorbeeld opname in een onthaal-,
  • observatie- en oriëntatiecentrum);
 • Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (staking       
 • van het openbaar vervoer, overstroming,..)
 • Feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van uw kind. Enkel de door de  
 • grondwet erkende godsdiensten komen hiervoor in aanmerking.

 

Voor elke afwezigheid bezorgt u aan de school zo vlug mogelijk een officieel document

of een door u geschreven verantwoording.

 

Afwezigheden mits (voorafgaandelijke)toestemming van de directeur

Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de directeur kan uw kind afwezig zijn in volgende omstandigheden

 • Voor het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als uw kind of
  • van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad van uw kind. Het      
  • betreft hier niet de dag van de begrafenis (deze is nl. vervat onder 2.1), maar
  • wel bijvoorbeeld een periode nodig om uw kind een emotioneel evenwicht te
  • laten terugvinden (een rouwperiode) of om uw kind toe te laten een begrafenis
  • in het buitenland bij te wonen;
 • Actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties, indien uw kind
  • Hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de deelname aan een  
  • kampioenschap/competitie. Uw kind kan maximaal 10 halve schooldagen per
  • schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over het
  • schooljaar);
 • In echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen.
  • Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend                 hebben. Het kan gaan om maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar (al dan    
  • niet gespreid).
 • Afwezigheden wegens topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek       voor maximaal 6 lestijden per week (verplaatsingen inbegrepen), mits het vooraf indienen van een dossier en een goedkeuring van dit dossier door de directie.
  • Het dossier bestaat uit:
 • een gemotiveerde aanvraag van de ouders;
 • een verklaring van een bij de Vlaamse Sportfederatie aangesloten sportfederatie waaruit blijkt dat uw kind een trainingsschema van deze federatie volgt en dat dit trainingsschema de gevraagde afwezigheden op school verantwoordt;
 • een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap waaruit blijkt dat het voor uw kind medisch verantwoord is om het voorgestelde trainingsschema te volgen.
  • Indien aan al deze voorwaarden voldaan is, kan de directie deze afwezigheid          toestaan, hij/zij is hiertoe evenwel niet verplicht.
 • Deelname aan time-out-projecten

                                  

Ook hier moet u steeds zo vlug mogelijk een schriftelijke verantwoording ter verantwoording van de afwezigheid aan de school bezorgen.

 

Opgelet: deze afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen automatisme, geen recht dat u kan opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te staan.

Onder geen enkel beding kan toestemming verleend worden om buiten de schoolvakanties op verlof te gaan (vroeger vertrek of latere terugkeer).

 

Afwezigheden van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden

Deze categorie is enkel van toepassing op kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners

Behoort u tot deze categorie, dan verbindt u zich door de  inschrijving van uw kind in een school er, net als de andere ouders, toe dat uw kind elke schooldag op school aanwezig is (behoudens de gewettigde afwezigheden uit punt 1 t.e.m. 3).

 

Problematische afwezigheden

Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven zijn te beschouwen als problematische afwezigheden.

De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid en deze afwezigheid melden aan het CLB. School en CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen voor de betrokken ouders en hun kinderen.

Van zodra het kind meer dan 10 halve schooldagen problematisch afwezig is stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op dat ter inzage is voor de verificateurs.

Aangezien de organisatie van het schooljaar door de overheid wettelijk bepaald is en de schooldirectie daarop geen afwijking kan toestaan, is het onder geen enkele omstandigheid toegelaten om vroeger dan de vastgestelde vakanties uw kind van school weg te houden of het later te laten terugkeren. Ouders die dit toch doen overtreden de leerplichtwet en kunnen hiervoor gesanctioneerd worden.

Indien uw kind in de loop van een schooljaar van school verandert, dan zal de oude school aan de nieuwe school laten weten hoeveel dagen uw kind reeds problematisch afwezig is geweest.

Voor zowel kleuters als leerlingen geldt dat zieke kinderen niet naar school worden gestuurd. Wordt een kind tijdens de schooluren ziek of gebeurt er een ongeval, dan doet de school een beroep op een geneesheer. Eén van de ouders wordt zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte gebracht. Ook het verzuimen van bepaalde lessen (zoals turnen of zwemmen) moet met een schriftelijke en ondertekende verklaring van een der ouders bij voorkeur zelfs vooraf medegedeeld worden. Te laat komen stoort het klasgebeuren.  Ouders zien er dus op toe dat hun kind tijdig vertrekt of op tijd wordt gebracht. Laattijdige aankomst wordt door de leerkracht genoteerd en aan de directie meegedeeld. Bij herhaling neemt de directie contact op met de ouders. Maatregelen kunnen genomen worden in het belang van het kind.