Leergebieden en leerplannen

Onze scholen voeren de leerplannen uit die ontwikkeld zijn door het Vlaams Verbond voor Katholiek Basisonderwijsen goedgekeurd door de overheid. Hierin zijn de ontwikkelingsdoelen en eindtermen verwerkt die door de overheid worden opgelegd.

In onze kleuterscholen geldt het principe dat de leerkracht elk kind in zijn verschillende aspecten van ontwikkeling tracht te ondersteunen en dat daarvoor de nodige tijd wordt uitgetrokken. Het kleuteronderwijs omvat, in onderlinge samenhang, de volgende leergebieden: lichamelijke opvoeding, muzische vorming, Nederlands, wereldoriëntatie en wiskundige initiatie. Godsdienst is geen vak, maar een vorming en een levensbeschouwelijk perspectief dat in het hele onderwijsaanbod wordt verwerkt.

Het lager onderwijs omvat, in onderlinge samenhang, de leergebieden lichamelijke opvoeding, muzische opvoeding, Nederlands, wiskunde, Frans, wereldoriëntatie en de leergebiedoverschrijdende thema’s “leren leren” en sociale vaardigheden.

Het confessionele karakter van onze scholen is vertaald in het eigen opvoedingsproject, waarin godsdienst een vorming en levensbeschouwelijk perspectief is in specifieke lesactiviteiten en doorheen het hele onderwijsaanbod.

 

De onderwijstijd in het lager onderwijs is verdeeld als volgt:

Leergebieden

Leerjaren 1 tot 4

Leerjaren 5 en 6

 

In lestijden (van 50’)

In lestijden (van 50’)

Godsdienst

Nederlands

Wiskunde

Muzische opvoeding

Lichamelijke opvoeding en schrift

Wereldoriëntatie

Frans

3

6.5

6.5

3.5

3

5.5

 

3

6

6

3

2.5

5

2.5

 

De leergebiedoverschrijdende doelen en methodieken als contract- of hoekenwerk kunnen in elk leergebied aan bod komen en zitten in die tijd verrekend.