Orde- en tuchtmaatregelen

Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap te vrijwaren. De overheid verplicht onze scholen zulk reglement te hebben.

Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan er een ordemaatregel worden genomen (en/of kunnen er meer bindende gedragsregels worden vastgelegd in een geschreven begeleidingsplan).

Mogelijke ordemaatregelen zijn: een verwittiging, strafwerk, een tijdelijke verwijdering uit de les gevolgd door aanmelding bij de directie, …

Deze ordemaatregelen kunnen genomen worden door elk personeelslid van de school (eventueel na of in samenspraak met de directie).

Wanneer het gedrag van de leerling echt een probleem betekent tijdens de lessen en/of als de leerling het opvoedingsproject van de school in het gedrang brengt, kan er een tuchtmaatregel genomen worden.

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:

  1. een schorsing:de gesanctioneerde leerling mag gedurende een bepaalde periode de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet volgen, maar moet wel op school aanwezig zijn;
     
  2. een uitsluiting:de gesanctioneerde leerling wordt definitief uit de school verwijderd op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk één maand, vakantieperiode niet inbegrepen, na de schriftelijke kennisgeving van de beslissing van de uitsluiting. In afwachting daarvan bevindt betrokken leerling zich in dezelfde toestand als een geschorste leerling.

Bij het nemen van een beslissing tot schorsing van meer dan één dag of een beslissing totuitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd:

  1. de directeur wint het advies in van de klassenraad.
  2. de leerling wordt, in aanwezigheid van de ouders en eventueel bijgestaan door een raadsman, voorafgaandelijk gehoord over de vastgestelde feiten.  Voormelde personen worden hiertoe vijf werkdagen vooraf per brief verwittigd.
  3. de ouders hebben inzage in het tuchtdossier van de leerling.
  4. de genomen beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en schriftelijk ter kennis gebracht aan de ouders van de betrokken leerling.

 

Tegen tuchtmaatregelen is er geen beroep mogelijk, behalve tegen de uitsluiting. Uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de beslissing tot uitsluiting, kunnen de ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de Beroepscommissie. Het beroep schort de uitvoering van de eerder genomen tuchtbeslissing niet op.

De leerling wordt samen met zijn ouders per brief opgeroepen om te verschijnen voor deze beroepscommissie. Uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van het beroep komt deze beroepscommissie dan samen.

De ouders hebben inzage in het dossier.

De beroepscommissie brengt de ouders binnen de vijf werkdagen per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen.

Een personeelslid van de school kan niet optreden als raadsman. Buitenstaanders mogen het tuchtdossier niet inzien, behalve mits schriftelijke toestemming van de ouders.

De beroepscommissie waar beroep tegen orde- en tuchtmaatregelen kan worden ingediend, is gevestigd:

DSKO Beroepscommissie Basisonderwijs
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt