Schoolfacturatie

Wij verzoeken u uitdrukkelijk om de kinderen geen geld mee naar school te geven.

Van de gemaakte onkosten zal uw kind 2 of 3 maal per jaar een schoolrekening ontvangen met daarop een gedetailleerde opgave van de gemaakte uitgaven.

Voor de kleuterschool voorzien we 2 voorschotfacturen en één afrekening.

De eerste voorschotfactuur ontvangt u in de loop van de maand september en bedraagt € 10 (voor de 2.5 en 3-jarigen) en € 15 (voor de 4-5-jarigen en de leerplichtige kleuters). Op deze factuur worden ook de tot dan toe gemaakte facultatieve uitgaven verrekend.

De tweede voorschotfactuur volgt in de loop van de maand januari en bedraagt € 10 of € 15 afhankelijk van de leeftijd. Op deze factuur worden alweer  de tot dan toe gemaakte facultatieve uitgaven verrekend.

Ten slotte volgt er in juni een afrekening met daarop een oplijsting van de gemaakte kosten i.k.v. de scherpe maximumfactuur en de eventuele nog te verrekenen facultatieve kosten.

 

Ook voor de lagere school voorzien we 2 voorschotfacturen en een afrekening.

De voorschotfacturen bedragen hier € 25.

Betaling van deze factuur kan met de aangehechte overschrijving, of contant, maar de school geeft de absolute voorkeur aan overschrijving.

 

Regelmatig zijn er nog andere momenten waarop geld kan worden gevraagd. Dan gaat het om "tijdelijke acties". Enkele voorbeelden zijn: de spaghettidag, een kienavond, een eetdag, de tombolakaarten voor het schoolfeest, een geldinzameling voor een bepaald project zoals Broederlijk Delen of het Rode Kruis, Kom op tegen kanker…

Deze uitgaven zullen niet in rekening gebracht worden via de factuur. De bedragen zijn immers zo verschillend van kind tot kind dat dit geld om praktische redenen gewoon beter met het kind wordt meegegeven. Deze acties zijn uiteraard geheel vrijblijvend.

Bij betalingsproblemen is er in de schoolraad een gedifferentieerde regeling overlegd. Mochten ouders bij ontvangst van de schoolfactuur moeilijkheden ondervinden bij de betaling ervan, dan kunnen zij met de directie contact opnemen. Mochten ouders de schoolfactuur nog niet binnen de veertien dagen na de eerste herinnering hebben betaald, dan wordt door de school zelf contact gezocht.

Voor elk individueel probleem wordt dan in de grootst mogelijke objectiviteit een individuele oplossing gezocht, met respect voor de privacy van de ouders en zonder het kind of de leerkracht daarin te betrekken.

Als we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk zonder meer onbetaald blijft of omdat de eventueel gemaakte afspraken en/of afbetalingsplan niet worden nageleefd, zal Medulex, een partner van de school, de betaling van openstaande rekeningen opvolgen.  Wanneer u in gebreke blijft te betalen op de vervaldag, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadebeding verschuldigd van 10% op de hoofdsom met een minimumbedrag van € 30 en een conventionele interest van 8% en dit vanaf de vervaldag van de schoolrekening/factuur. In geval van betwisting zijn de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Limburg en in het bijzonder het Vredegerecht van het kanton Maaseik uitsluitend bevoegd om van het geschil kennis te nemen.