Voorzieningen voor leerlingen met een handicap of leerbedreigden

Voorzieningen in gewoon onderwijs voor leerlingen met handicap of leerbedreigden, inclusief samenwerkingsvormen met andere scholen van gewoon en / of buitengewoon onderwijs

Met betrekking tot leerbedreigden in onze school  voorzien wij overeenkomstig onze visie op zorg een aantal acties die gesitueerd kunnen worden op een continuüm van zorg.

1. Niveau van algemene zorg: klasinterne differentiatie door de titularis via een zorgbrede werking

2. Niveau van extra zorg: klasinterne of –externe ondersteuning door een ambulante leerkracht

3. Niveau van speciale zorg: klasexterne remediëring/begeleiding door de zorgbegeleider    

4. Niveau van bijzondere zorg voor leerlingen met stoornissen: uitgebreide casusbespreking met de betrokken partijen 

5. Niveau van de schooloverstijgende zorg: doorverwijzing naar buitenschoolse diensten of buitengewoon onderwijs

De leerlingen worden regelmatig gevolgd en besproken in een klassenraad waarna zorg op niveau 2, 3, 4 of 5 opgestart wordt. MDO’s worden georganiseerd samen met CLB om een grondige analyse van de casus  en een individueel handelingsplan te kunnen maken. Aansluitend worden ouders –in de meeste gevallen- gecontacteerd en uitgenodigd voor een gesprek.  

Doorverwijzing naar Buitengewoon Onderwijs gebeurt na grondig overleg met alle partijen (ouders, titularis, CLB, interne zorgbegeleider, externe hulpverlener, directie).

Voor kinderen met een fysische handicap voorzien we:

  • het vlot kunnen bereiken van de klaslokalen (eventueel een klas overbrengen naar gelijkvloers),
  • indien nodig  het wegwerken van drempels (schuine zijde)
  • aanschaf van aangepast meubilair 

Voor elke concrete situatie zal er samen naar een zo optimaal mogelijke oplossing gezocht worden.

Indien een kind in aanmerking komt voor gon-begeleiding werkt de school optimaal samen met de dienstverlenende school. Hiervoor worden uurroosters op elkaar afgestemd en wordt er overleg gepland en regelmatig geëvalueerd.

Ook de wettelijke regelingen rond “Onderwijs aan huis” zullen nageleefd worden. Hiervoor verwijzen we naar de onthaalbrochure.

Er is geen samenwerkingsverband met een school van het buitengewoon onderwijs.