Wat wij willen? Onze visie: ons opvoedingsproject

2 schooltjes in 1

Onze scholen zijn gevestigd in twee landelijke kerkdorpen buiten het centrum van Neeroeteren. Beide schooltjes zijn gelegen in de schaduw van de kerktoren, dicht bij de mensen. Vaak hebben ouders zelf nog in onze school onderwijs genoten. De verankering in de lokale gemeenschap maakt dat onze scholen eerder kleinschalig zijn. Dat heeft zo zijn voordelen. Iedereen kent iedereen. Er wordt snel en vlot gecommuniceerd tussen ouders en leerkrachten. Van de oude kerkdorpen hebben onze scholen de warmte, de samenhorigheid, de intimiteit en de gemoedelijkheid bewaard. Tot op vandaag is er ook nog een verbondenheid tussen school en parochie.

En hoewel we vooral kinderen aantrekken uit de onmiddellijke omgeving, toch zijn ook kinderen uit de ruimere omgeving bij ons welkom.Onze school werkt goed samen met de diensten van de gemeentelijke voor- en naschoolse opvang.

‘Oogappel’…de naam van onze basisschool in Voorshoven staat ergens voor. Wij geloven in kinderen. Het zijn de oogappels van hun ouders. Die kinderen worden ons toevertrouwd. Zo worden al die kinderen ook onze oogappels. Elk kind telt dan ook voor ons. We willen hen koesteren, uitdagen en prikkelen opdat ze zouden groeien in vele domeinen en leren hun talenten te ontdekken en in te zetten opdat ze uitgroeien tot fijne mensen.

‘De Kei’… dat is de naam van onze kleuterschool in Berg-Waterloos. We willen er met het team alles aan doen om van onze school een keitoffe school te maken. Een school ook waar een keileuke en warme sfeer hangt. En ook al kunnen kleuters wel eens zijn als keikoppen, toch geloven we ten diepste dat ze vooral keilief zijn.

We willen kinderen prikkelen en uitdagen met een boeiend onderwijsaanbod. Wij kunnen niet groeien in hun plaats. Dat moeten de kinderen zelf doen. We zijn er wel om hen te helpen en te ondersteunen waar nodig en we maken er een punt van om te bouwen aan een krachtige leer- en leefomgeving, waarin vallen en opstaan een recht is.

In wat volgt schetsen we verder enkele grote lijnen van ons eigen opvoedingsproject. Hiermee zeggen we iets over onze ‘identiteit’, over wie we zijn als school. Maar meer nog misschien vertellen wewie we willen zijn en waar we de komende jaren samen aan willen werken.

Het is de weg die we willen gaan. 

 

1. Een school met motivatie en spiritualiteit vanuit christelijke wortels

Lang geleden is onze school gegroeid vanuit de parochies. Onze school heeft dus duidelijk christelijke wortels die tot vandaag doorwerken. Dat is niet iets van vroeger. Meer dan ooit geloven we dat christelijke wijsheid en spiritualiteit onze opvoeding en onderwijs kunnen inspireren.
Onze school heeft gemotiveerde leerkrachten die zin zien (en hebben) in hun werk en bereid zijn zich in te zetten en die hun werk graag doen.

Wat beweegt ons? Wat staat voor ons voorop?

Wij willen ‘katholiek’ onderwijs zijn omwille van de kracht van haar ‘blijde boodschap’ die ons doet geloven in een open toekomst met groeikansen voor elk kind, niet in het noodlot.

Elke mens, elk kind heeft in onze ogen een diepe waarde die het verdient om met een warme zorgzaamheid omringd te worden. Dit motiveert ons in ons doen en laten. ‘Een kind heeft recht op iemand die in hem gelooft!’, die overtuiging houdt ons scherp.

Deugden als liefde, vreugde en vrede, geduld vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing houden we hoog. In onze katholieke traditie worden het de vruchten van de Geest genoemd. Daar willen we echt wel in investeren, want we geloven dat kinderen maar kunnen uitgroeien tot volwassenheid, als ze niet alleen allerlei vormen van kennis en vaardigheden hebben geleerd. We willen hen echt ook laten groeien met en vanuit de hoger genoemde waarden en deugden.


Onze school gelooft in de diepere zin van het leven. Levensbeschouwing vinden we belangrijk in de ontwikkeling van onze kinderen. Niet alleen in de godsdienstles, ook daarbuiten.
We respecteren ieders levensbeschouwing of godsdienst. In onze school staat katholieke godsdienst op het programma voor alle leerlingen. We willen allen de rijkdom van het christelijke geloof leren kennen en ruimte bieden om dit te verkennen en te beleven. Maar altijd gebeurt dit in een geest van vrijheid, openheid en actief respect voor andere geloofbeleving. Zo willen we ook bijdragen tot een verdraagzame samenleving.

Katholieke school zijn, dat betekent voor ons dat we openheid creëren voor een religieuze levensvisie. Dat komt o.a. tot uiting in het besef van gedragen in het leven te mogen staan, van te mogen zijn zoals je bent. Deze overtuiging doet ons ten diepste geloven dat elk kind, wie het ook is, de moeite waard is om iedere dag opnieuw weer te dragen, te ondersteunen, te begeleiden in zijn groei.

Katholieke school zijn, dat betekent ook dat we ruimte en tijd maken voor vieringen waarin alle kinderen de kans krijgen om iets van een diepe verbondenheid en misschien ook wel een besef van het Heilige op het spoor te komen. We vinden het belangrijk om tijd en ruimte te maken om te bidden, te danken en te vieren met alle kinderen. De vieringen en maandopeningen in onze school zijn telkens weer hoogtepunten waar kinderen de intense verbondenheid met elkaar ervaren en beleven. We verwachten dan ook dat iedereen hierbij aanwezig is. Het betekent echter ook dat deze vieringen aansluiten bij de verschillende achtergrond van de kinderen met respect voor de geloofsovertuiging waar ze in opgroeien.

We geloven dat we op deze manier kunnen bijdragen tot een heilzame toekomst en gelukkig leven voor de kinderen die ons worden toevertrouwd.

 

2. Een school met een degelijk en doordacht onderwijsaanbod

‘Degelijk en doordacht onderwijs’ is onze eerste opdracht. Dat krijgt in onze school een eigen invulling.

We kiezen uitdrukkelijk om te werken aan een brede vorming. Doorheen het aanbod worden kinderen uitgedaagd om hun persoon gaandeweg te ontplooien met een evenwichtige aandacht voor verbeelding, creativiteit, denkontwikkeling, kennis, spel en expressie. Bovendien hebben we aandacht voor natuur en cultuur, voor milieu, gezondheid, voor sport, voor lezen… We werken aan sociale vaardigheden. Een ruime blik op de wereld is belangrijk.

Er wordt geleerd in onze school. We streven ernaar de voorziene en voorgeschreven leerstof af te werken. Daarbij hebben we een bijzonder aandacht voor een zinvolle samenhangen een logische opbouw van het aanbod. De kinderen worden gestimuleerd tot zelfstandigheid en om te leren van elkaar.


Degelijk onderwijs gaat in onze school samen met de integratie van innoverende onderwijsvisies, met het gebruik van actuele leermiddelen, van moderne media en van rijke en prikkelende werkvormen.

Ons onderwijs voldoet inhoudelijk aan de door de overheid opgelegde ontwikkelingsdoelen en eindtermen.

Deze ontwikkelingsdoelen en eindtermen zijn ruimschoots omvat in de leerplannen van het Vlaams Verbond voor Katholiek Basisonderwijs.

Voor de concretisering van deze leerplannen laten we ons in het basisonderwijs leiden door een aantal aangekochte onderwijsmethodes:

  • ‘Tuin van Heden’ – godsdienstmethode lagere school
  • ‘TOV’ – godsdienstmethode voor de kleuters
  • ‘Ik lees met Hup’ - taalmethode eerste leerjaar
  • ‘Tijd voor Taal - taal- taalmethode
  • ‘Tijd voor taal’ - spelling
  • ‘Kompas' – wiskundemethode
  • ‘En Action’ – methode Frans (derde graad)
  • ‘Mundo’ – methode W.O.
  • ‘Via Mundo’ – verkeer

 

3. Een school met een rustige leersfeer en warm opvoedingsklimaat

We dromen van een warme, hartelijke school waar alle kinderen en alle leerkrachten zich thuis voelen. Daarom proberen we kinderen liefdevol te bejegenen. We kunnen niet anders dan kinderen graag zien. Het is voor ons ‘een moeten’. Die liefde willen we kinderen bieden door hen mee te dragen. Dan ontstaat er een positief klasklimaat waar iedere angst verdwijnt. Wij willen zo kinderen ten diepste laten beseffen dat ze gedragen in het leven staan.

Een rustige omgeving, een warm klimaat van geborgenheid en een sfeer van vertrouwen zijn belangrijk voor iedereen. Zulke sfeer biedt de beste voorwaarde om te leren in een klimaat van welbevinden.

Ook gemotiveerde en bekwame leerkrachten die geduld uitstralen, dragen daartoe bij.

Dat betekent dat kleuters zich in onze school in een veilige, geborgen sfeer ontwikkelen en oudere kinderen in een fijne leer- en leefsfeer uitgedaagd worden om te leren.

We bieden kinderen een duidelijke structuur met heldere afspraken. Dat schept duidelijkheid voor iedereen. Het helpt kinderen om zich te oriënteren op waar het in de school op aan komt.

In ons onderwijs houden we rekening met het ontwikkelingsniveau en de mogelijkheden van elk kind. De leerlingen worden duidelijk opgevolgd. Waar nodig en mogelijk trachten we zoveel mogelijk te differentiëren.

We proberen in ons onderwijs de betrokkenheid van onze leerlingen te verhogen.

Via de aangepaste organisatie van de onderwijsleersituatie trachten we de totale ontwikkeling van de kinderen te stimuleren.

Ons opvoedingsklimaat is gericht op de gezonde ontwikkeling van de leerlingen met zowel aandacht voor kennis, vaardigheden en inzichten als voor een positief zelfbeeld, een hoge betrokkenheid, welbevinden en emotionele openheid, initiatief nemen en actief zijn.

Van elk kind worden de ontwikkelingen nauwkeurig geregistreerd en bijgehouden, voor de kleuters in het "kindvolgsysteem" en voor de lagere school in het "leerlingvolgsysteem".

Evaluatie en rapportering van kleuters en leerlingen gebeurt aangepast aan de leeftijd en met aandacht voor het totale kind.

 

4. Een school met zorg voor alle kinderen

‘Ieder kind is uniek’, dat is onze rotsvaste overtuiging. Die overtuiging willen we ook tot uitgangspunt maken van ons onderwijs. We maken er dan ook een punt van om zorg te dragen voor elk kind: met zijn eigen mogelijkheden en kansen, maar ook met zijn eigen grenzen. Alle kinderen, sterke en zwakkere, hebben recht op onze zorgzame aandacht, zo denken we. Ieder kind is voor ons een oogappel dat op zijn niveau mag beginnen en kan leren in het tempo dat het aankan. Zo wordt leren keileuk.

Als kinderen op een of andere wijze een leerprobleem hebben, dan verdienen ze onze bijzondere aandacht, extra ondersteuning en een goede begeleiding. In overleg binnen het team zoeken we naar gepaste en specifieke mogelijkheden om deze kinderen maximaal te ondersteunen, want individuele noden vragen een eigen aanpak.

“Als ik de kinderen soms bezig zie, dan geeft me dat een goed gevoel. Daar wil ik voor blijven gaan.”

Onze school wil zorg dragen voor kinderen met moeilijkheden en beperkingen. We weten dat dit niet gemakkelijk is en we beseffen dat we hier ook op onze eigen grenzen stoten. Maar met het vertrouwen van ouders, met de steun van het ganse team en de inzet en met de ondersteuning door de zorgleerkracht durven we dat aan. Want kinderen moeten kunnen geloven in zichzelf. Zij hebben de toekomst. Daar doen we het voor!

 

5. Een school die inzet op samen werken en samenwerken

Ouders zijn de eerste opvoeders van hun kinderen. Vanuit die opdracht vertrouwen ze hun oogappels toe aan onze school. We vinden het dan ook belangrijk dat ouders met hun vragen en zorgen omtrent hun kinderen bij ons in de school terecht kunnen. Daarom is een goede band met de ouders voor ons essentieel. Daarom willen we ook een school zijn die dicht bij de mensen staat. Heldere communicatie met alle ouders is voor ons heel belangrijk. We organiseren daarom regelmatig infomomenten en oudercontacten.

Ook op andere momenten (voor of na school) zijn leerkrachten beschikbaar om met ouders in gesprek te gaan.

De schoolfeesten of andere feestelijk momenten vatten we op als ontmoetingsmomenten voor families.

We weten dat een goede geest in het schoolteam en een fijne professionele samenwerking noodzakelijk zijn om dat alles waar te maken. Daar willen we aan blijven werken. Onder de bezielende leiding van de directeur werkt het team aan een gezamenlijk doel: kwaliteitsvolle opvoeding en onderwijs bieden aan de kinderen die aan de school toevertrouwd worden. Dat willen we iedere dag opnieuw weer waar maken.

“Waar je schat is, daar moet ook je hart zijn” (Lc 12,34).

Ik zie de kinderen in mijn klas graag, elke morgen opnieuw, hoe moeilijk het ook geweest is de dag voordien. Zelfs als de school gedaan is blijf ik denken aan wat er de afgelopen dag gebeurd is. Hoe ik kinderen nog meer kan doen groeien.