Contacten ouders-school

Ouders zijn partner in het schoolgebeuren en blijven de uiteindelijke verantwoordelijke voor de opvoeding van hun kind.

Oudercontact

Tijdens de normale kindgebonden lesuren is er geen mogelijkheid om de leerkrachten te spreken. De ouders kunnen wel een telefonische afspraak vooraf maken om een leerkracht tijdens kindvrije uren in de school te spreken.

Op vraag van de leerkracht kunnen ouders individueel en schriftelijk uitgenodigd worden voor een bespreking.

Daarnaast zijn er tal van mogelijkheden voor informeel contact.

In de kleuterklassen is er formeel contact met de ouders:

 • op de kennismakingsdag voor het begin van het schooljaar
 • tijdens informatieavonden die per klas geörganiseerd worden
 • tijdens de open- klasdag voor de andere vaste instapdagen
 • bij de overgang naar het eerste leerjaar
 • op occasionele organisaties (o.a. ouderweek, …)

 

In het lager onderwijs hebben de ouders de mogelijkheid tot formeel contact:

 • op de informatiemomenten die in alle klassen doorgaan tijdens de maand september
 • bij de rapportbesprekingen
 • bij occasionele organisaties zoals de afsluiting van een thema of project in de klas, …
 • op leerjaargebonden informatieavonden
 • naar aanleiding van speciale gelegenheden of gebeurtenissen (bijvoorbeeld in de

     taakklas, een individuele bespreking, …)

 

Rapporten

Aan de ouders wordt er in het eerste leerjaar vier keer en in de andere leerjaren drie keer per schooljaar schriftelijk gerapporteerd.

In het eerste leerjaar wordt gerapporteerd:

 • voor de herfstvakantie
 • voor de kerstvakantie
 • voor de paasvakantie
 • aan het einde van het schooljaar

In de andere leerjaren wordt gerapporteerd:

 • december
 • voor de paasvakantie
 • aan het einde van het schooljaar

De rapporten bevatten, in cijfers uitgedrukt, de leerresultaten over de verschillende leergebieden of vakken. Het maximum staat in verhouding tot het aantal lestijden van elk leergebied in het totale lestijdenpakket. Daarnaast worden de verschillende leef- en leerhoudingen samengevat in een waarderingscijfer. Er wordt melding gemaakt van het klasgemiddelde over de leerresultaten. Tevens wordt, tot en met het derde leerjaar, het leesniveau vermeld.

De vormgeving van alle rapporten is, naargelang van de klassen, dezelfde.

 

Thuiswerk

De inhoud en de frequentie van het huiswerk zijn verschillend naargelang van het leerjaar en de graad:                                  

- in het eerste leerjaar wordt verwacht dat de leerlingen thuis iedere dag 10 tot 15’ lezen;

daarnaast worden regelmatig andere opdrachtjes gegeven.

- in het tweede leerjaar worden gemiddeld tweemaal per week taakjes opgedragen om thuis uit te voeren

- in de tweede graad kan het huiswerk bestaan uit het maken van een bepaalde taak, het leren van een les of het werken aan een bepaalde opdracht. Er wordt gemiddeld driemaal per week huiswerk gegeven en de gemiddelde omvang varieert van een kwartier tot een half uur.

- in de derde graad omvat het huiswerk het zelfstandig en schriftelijk uitvoeren van een

opdracht (op korte of langere termijn), het oefenen van lessen of het voorbereiden van    een volgende klasdag. Er wordt gemiddeld vier maal per week huiswerk gegeven. Leerlingen dienen daaraan gemiddeld 45 minuten per dag te besteden.

Van de leerlingen wordt verwacht dat zij het opgedragen huiswerk stipt en correct uitvoeren, daarbij netjes en verzorgd tewerk gaan en het zelf maken.

Van de ouders wordt verwacht dat zij op het maken van het huiswerk toezien, waar nodig begeleiden zonder het zelf te maken, en hun kind  motiveren door het tonen van interesse. Bij eventuele moeilijkheden wordt verwacht dat zij de leerkracht informeren.

Huiswerk wordt door de leerkracht of klassikaal nagezien. Het niet maken van huiswerk wordt gesanctioneerd.

 

Agenda

In het eerste en tweede leerjaar wordt de agenda vooral als een communicatiemiddel tussen school en ouders gebruikt. Alle (materiële) afspraken worden erin genoteerd. Van de ouders wordt dan ook verwacht dat zij dagelijks de agenda nakijken.

In de tweede en derde graad blijft de agenda uiteraard ook een communicatiemiddel tussen school en ouders. De huiswerkopdrachten worden er door de leerlingen in genoteerd, naast de (materiële) afspraken; soms wordt ook de summiere lesinhoud genoteerd. Van de ouders wordt verwacht dat zij dagelijks de agenda nakijken en hem wekelijks aftekenen. De leerkracht controleert regelmatig de agenda.

Daarnaast worden vaak afspraken per individueel briefje meegegeven.