Schoolreizen, excursies

Een wandeling, natuuruitstap, zwemmen, een schoolreis, sportdag, theater- en tentoonstellingsbezoek, … behoren tot de normale buitenschoolse activiteiten die het leerprogramma verlevendigen. Ze passen in het pedagogisch project van onze scholen en hebben een onderwijzend en opvoedend karakter.

Met de vijfde klas gaan wij afwisselend op bos- en zeeklassen. Het is de bedoeling dat alle leerlingen deelnemen aan deze extra-murosactiviteit. Ouders hebben evenwel het recht om hun kinderen niet mee te laten gaan op extra-murosactiviteiten mits zij deze weigering voorafgaand schriftelijk kenbaar maken aan de school. Leerplichtige kinderen die niet deelnemen aan de openluchtklassen moeten wel aanwezig zijn op school en krijgen een alternatief programma aangeboden.

Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen, maar ze kunnen er niet toe verplicht worden en de school moet steeds de schriftelijke toestemming van de ouders vragen. Bovendien moet de school ook zorgen voor een verantwoorde opvang van de kinderen die niet deelnemen.

Voor al deze activiteiten kan de school aan de ouders een financiële bijdrage vragen.