Reclame- en sponsorbeleid

In onze scholen laten wij ons leiden door de volgende principes en praktische uitwerkingen:

  1. De door het schoolbestuur verstrekte leermiddelen of verplichte activiteiten zijn vrij van reclame (agenda, klas, gymzaal).
  2. Reclamepanelen worden alleen toegestaan op voorwaarde dat de ruimte op dat moment niet gebruikt wordt voor verplichte activiteiten. Bij occasionele activiteiten (schoolfeest, pannenkoekenavond, ijsdag,…) is ten allen tijde sponsoring en reclame mogelijk. Het vermelden van naam of logo op een didactisch middel (bv. de uitgever op een handboek, het logo op een computer,…) wordt niet als een uitdrukkelijke reclameboodschap beschouwd.
  3. Facultatieve activiteiten (schoolreis, open-luchtklassen…) blijven vrij van reclame behalve  als de reclame verwijst naar het feit dat deze activiteit middels sponsoringbijdragen werd ingericht.
  4. Reclame en sponsoring moeten in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen en niet kennelijk onverenigbaar met de pedagogische en onderwijskundige taken en doelstellingen van de school. Daartoe worden eventuele reclame en sponsoring vooraf in directievergadering besproken en beoordeeld.
  5. Deze reclame en sponsoring mogen de objectiviteit, geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen. Sponsoring mag niet tot verplichte aankoop bij de sponsor leiden. De directievergadering waakt hierbij over de goede gang van zaken.
  6. Slechts na voorafgaande toelating door de directievergadering (dit om eenvormigheid in de drie scholen te waarborgen) mogen berichten van derden aan de kinderen worden meegegeven.