Leefregels

Jongens en meisjes,

 

Onze vestigingsplaats Oeterveld- gelegen langs de Ophovenstraat-  telt ruim 160 leerlingen, allemaal jongens en meisjes van het vierde, vijfde en zesde leerjaar.

Deze grote groep van leerlingen vormt samen met de directie, de leerkrachten en het onderhoudspersoneel een kleine leefgemeenschap.

 En net zoals in elke samenleving is het nodig dat er duidelijke afspraken gemaakt worden die het ‘samen-leven’ draaglijk maken.

Bovendien beschouwen we het als schoolteam, overeenkomstig ons eigen opvoedingsproject, tot onze plicht om jullie - naast het bijbrengen van kennis en vaardigheden- ook op het vlak van goede attitudes en leefgewoontes op te voeden.

Vandaar deze noodzakelijke opsomming van aandachtspunten en regels die in eerste instantie niet uitgewerkt werden om te straffen, doch gebundeld werden om preventief te werken in het belang van allen. Goede afspraken maken immers goede vrienden!

Bij het niet naleven van onderstaand reglement zal er evenwel opgetreden worden.

Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen en blijft van toepassing tot tegenbericht.

 

Namens het leerkrachtenteam,

V. Medaer, directeur - locatieverantwoordelijke Oeterveld

1 september 2018

 

1. TOEKOMEN OP ONZE SCHOOL

De algemene toegang tot onze school is deze via de grote schoolpoort langs de Zandbergerstraat. Deze poort blijft elke morgen dicht tot 8.15 u. waarna het toezicht op de speelplaats start door een leerkracht. De leerlingen die 's middags naar huis gaan worden ten vroegste terug op school verwacht om 12.45 u.

Als je met de fiets toekomt, stap je aan de schoolpoort af en begeleid je je fiets naar het fietsenrek. Daar zet je je fiets zo ver mogelijk naar binnen (aanschuiven!) zodat de leerlingen die na jou hun fiets willen parkeren niet overal moeten tussendoor slalommen met de kans op beschadiging van de reeds geparkeerde fietsen. Daarna verlaat je de afgebakende zone (rode lijn) ter hoogte van de fietsenrekken. Zorg trouwens dat je fiets altijd technisch in orde is en dit in het belang van ieders veiligheid.          

Denk eraan om steeds je verkeershesje aan te hebben, of je nu te voet, met de fiets, met de auto of met schoolbus naar school komt. Zorg er ook voor dat je tijdig op school bent, bij voorkeur ten laatste vijf minuten voor het begin van de lessen.      

 

2. BINNENGAAN VAN DE KLASSEN 

Voor het begin van de lessen ('s morgens, na de voormiddagspeeltijd, 's middags en na de namiddagspeeltijd) luidt de schoolbel twee maal. Op het eerste belsignaal wordt van je verwacht dat je stopt met spelen en dat je in de klasrij gaat staan. Het tweede belsignaal (2' na het eerste) betekent dat er gezwegen wordt en dat je onder begeleiding van je leerkracht naar je klas gaat.

In de gang hang je je jas, muts, ... aan je kapstok. De boekentas neem je overeenkomstig de klasafspraak mee in de klas of wordt netjes in de gang achtergelaten nadat je alles eruit hebt gehaald dat je die dag nodig hebt voor de lessen. Nu kan de les beginnen!

 

3. SPELEN OP DE SPEELPLAATS

Voor en tussen de lessen kan er gespeeld worden op onze ruime speelplaats. Omdat we dit belangrijk ontspanningsmoment zo aangenaam willen maken voor alle kinderen gelden ook hier enkele afspraken. 

Tijdens de speelmomenten verwachten we van je dat je je op een aanvaardbare wijze gedraagt: ruzie maken, plagen, pesten, uitdagen, schelden, vechten, chantagepraktijken, gevaarlijke spelen (zoals American football, rugby, e.a. ...), horen daar niet bij. Als er zich toch problemen voordoen, probeer je dit in de eerste plaats zelf op te lossen door tegen de ander te zeggen dat je dit gedrag niet fijn vindt en dat je wil dat dit onmiddellijk stopt. Indien dit niets oplost, ga je naar de leerkrachten of andere personen die op dat moment op de speelplaats toezicht houden. Op geen enkel moment mag je de speelplaats verlaten tijdens de speeltijd, tenzij na mondelinge toestemming van één van de toezichthouders. Oo zijn de gangen verboden terrein tijdens de speeltijd behalve om de lunchbox terug te zetten.

Er worden 3 voetbalvelden voorzien, één voor elk leerjaar. Enkel leerlingen van het leerjaar dat er recht op heeft mogen er voetballen (enkel met zachte plastieken ballen). We onderscheiden het A-veld (groot voetbalveld), het B-veld (met de ijzeren doelen) en het C-veld (met zelf te plaatsen kegeltjes). De kegeltjes voor het C-veld bevinden zich onder de trap en mogen daar gehaald worden, uiteraard nadat de toezichthouder de toestemming daarvoor gaf. Na de laatste speeltijd dienen ze terug gezet te worden door iemand van de verantwoordelijke klas. Daarnaast zijn er speelmaterialen die per leerjaar worden toegewezen: de banden, het tuimelrek en het doelbord. Voor de toewijzing van de voetbalvelden en de speelmaterialen verwijzen we naar de beurtregeling die elke week wijzigt en uithangt.

Voor het gebruik van de zandbak alsook is er geen beurtregeling. Alle leerlingen mogen daar gebruik van maken. Bij problemen, kan een tijdelijk verbod opgelegd worden, algemeen of voor individuen. Op het middenplein wordt niet gevoetbald, balletje hooggehouden , ... . De zandbak is niet toegankelijk wanneer de rode vlag uithangt.

Onder het afdak en voor de fietsen wordt nooit met een bal gespeeld; Als het slecht weer is, ga je bij voorkeur schuilen onder het afdak. De ballen worden wekelijks van het dak afgehaald.

Wanneer leerlingen zich niet aan de afspraken houden, komt de naam aan het bord in het personeelslokaal. Bij herhaling volgt een sanctie.

 

4. ETEN OP SCHOOL

Tijdens de middag blijven er op onze school gemiddeld een 100-tal leerlingen eten. We proberen jullie onder begeleiding van juf Mia en juf Lieve op een aangename doch ordelijke wijze jullie lunch te laten opeten. Chronologisch onze werkwijze:

Onmiddellijk na het belsignaal om 12 uur verzamelen we per klas op de aangeduide plaats; Vooraan in de rij staat de klasverantwoordelijke die de grote verzameldoos bij heeft. 

Na een eerste belsignaal wordt het stil en wordt er per klas in alle rust naar binnen gegaan. De leerlingen schuiven aan aan de tafels totdat ze vol is (8 personen). Daarna schuift men aan de volgende tafel aan. Leerlingen die dit wensen kunnen bij het binnenkomen een drankje nemen.

Als iedereen binnen is, klinkt een tweede belsignaal en maakt met het stil. Nu wordt een gebed gebeden. Daarna kunnen de leerlingen beginnen te eten. Tijdens het eetmoment dat een 20-tal minuten duurt, mogen de leerlingen op een aanvaardbare manier met elkaar praten. 

Nadat men gegeten heeft, klinkt de bel en wordt terug stilte verwacht. Het is tijd om naar buiten te gaan! We gaan recht staan en verlaten aansluitend per klas de eetzaal. De boterhammendozen worden in de verzameldoos gelegd. De verantwoordelijke brengt deze doos naar binnen en verlaat daarna onmiddellijk de gang.    

Tafelafval wordt in de kom die op tafel staat verzameld, lege flesjes horen thuis in de bakken. Voor het opruimen wordt er beroep gedaan op een aantal leerlingen. Deze worden aangeduid door juf Mia en juf Lieve.

Tijdens de wintermaanden wordt er soep aangeboden. Hiervoor wordt op voorhand de schriftelijke toestemming van je ouders gevraagd.

Als het mooi weer is, kan er beslist worden om buiten te eten. Kinderen kiezen er dan voor om op de banken te eten, op het podium of op de grond langs de klassen.    

5. VERLATEN VAN DE SCHOOL

Bij het verlaten van de school, streven we ernaar dat jullie op een relatief snelle, maar bovenal veilige wijze naar huis kunnen vertrekken. Voor het gemak sommen we hierna de mogelijkheden op hoe dat kan. Bekijk ook even het grondplan van de school.

1. Je moet met de bus naar huis of wordt voor Robbedoes opgehaald

Daarvoor verzamel je in de dwarsgang tussen klas L5B (juf Marina) en L6B (juf Katy). (zie plattegrond nr. 1).

2. Je moet naar huis via het kruispunt Maaseikerlaan - Ophovenstraat ('de Corner)

Omdat deze groep redelijk groot is zijn er hier 2 rijen: In rij 1 verzamelt iedereen die rechtdoor moet, richting frituur en te voet richting De Wissel. In de andere rij (rij 2) horen zij die over moeten richting De Spar en met de fiets richting De Wissel. Beide rijen verzamelen ter hoogte van de bruine poort. Rij 1 stelt zich op, evenwijdig aan de klassen L4A (juf Marilène/juf Mia) en L6B (juf Katy), rij 2 evenwijdig langs de platen van het grote voetbalveld. Voetgangers staan vooraan, fietsers daarna.(zie plattegrond nr. 2 & 3)

3. Je gaat alleen naar huis en moet eventueel worden overgezet ter hoogte van de schoolingang in de Zandbergerstaat  

In dat geval verzamel je aan de grote grijze schoolpoort en wacht er totdat je door een leerkracht meegenomen wordt naar de straat en daar wordt overgezet, indien nodig.(zie plattegrond nr. 5)

4. Je wordt in de Zandbergerstraat afgehaald door iemand                           

Dan ga je naar het groene poortje t.h.v. de chiro en ga je onder begeleiding naar de Chiro-uitgang in de Zandbergerstraat. Hier wordt je niet overgezet! (zie plattegrond nr. 4)

Nog enkele aandachtspunten:

  • als je de school verlaat, draag je steeds je fluo-hesje
  • elke rij wordt begeleid door een leerkracht
  • je mag niet fietsen op de speelplaats

 

6. OETERVELD, OOK EEN GROENE SCHOOL

'Wie afval vermijdt, moet het niet kwijt'. Met deze slogan willen we jullie aanzetten om de hoeveelheid afval op school te verkleinen. Gebruik daarom bij voorkeur een boterhammendoos en een herbruikbaar drankflesje. PMD-drankverpakkingen zoals blikjes en brikjes zijn verboden. Als je toch afval hebt, werp het dan in één van de afvalcontainers die op de speelplaats ophangen.

Voor de recyclage en ophaling van gebruikte batterijen werken we samen met B-Bat. Indien je er hebt, mag je die steeds meebrengen en in de inzamelton werpen.   

Op de speelplaats staan er ook heel wat struiken en bomen. Uiteraard verwachten we van je dat je deze beplanting respecteert!

Elke week is één klas verantwoordelijk voor de orde op de speelplaats. Onder begeleiding van de klasleerkracht zullen zij een handje helpen bij het zuiver houden van onze speelplaats. 

 

7. TOT SLOT NOG DIT ...

Tijdens de schooluren is het gebruik van een GSM altijd verboden. Indien er toch gebeld moet worden, kan dit steeds met het toestel dat in de gang hangt. Denk eraan om de meest belangrijke nummers in je agenda te noteren! In  principe mogen er ook geen GSM-toestellen naar school worden meegebracht, tenzij je hem naschools zou moeten nodig hebben. In dat geval dien je je ouders een papier te laten invullen waarin zij dit vragen.

De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies of de beschadiging van persoonlijke eigendommen (kledij, speelgoed, elektronische apparatuur, juwelen, ...). Laat daarom deze spullen thuis! Moedwillige vernielingen zullen in de mate van het mogelijke verhaald worden op de dader(s) en hun ouders.   

Teenslippers en ander los schoeisel zijn altijd verboden; Ook niet gewenst zijn bloesjes met spaghettibandjes, mouwloze T-shirts en andere strandkleding.

Gevonden voorwerpen worden in een box verzameld. Deze staat in het personeelslokaal. Na een maand wordt de inhoud in de kledingcontainer gestopt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  
  •