Schoolraad

Schoolraad

De Vlaamse regering heeft een participatiedecreet goedgekeurd waarbij aan alle betrokkenen van een school de opdracht gegeven wordt participatie te ondersteunen en bij te dragen aan een participatief schoolklimaat d.w.z. samen de onderwijs- en opvoedkundige opdrachten van de school realiseren.

De draaischijf van de participatie op schoolniveau is de schoolraad.

Zowel ouders, personeel als vertegenwoordigers uit de lokale gemeenschap nemen samen deel aan de schoolraad.  Zij hebben daarvoor in principe elk evenveel vertegenwoordigers.

De ouders zijn gekozen uit de op onze school aanwezige ouderraad, het personeel komt uit de leerkrachtengroep en de vertegenwoordigers uit de lokale gemeenschap worden gecoöpteerd door de andere leden.

Het schoolbestuur en de directie zetelen niet als stemgerechtigde leden in de schoolraad. Ze vormen wel de gesprekspartner voor de schoolraad en nemen eindbeslissingen. De directie woont de vergaderingen bij met raadgevende stem.

De bevoegdheid van de schoolraad is de volgende:

Informatie - en communicatiebevoegdheid

De leden van de schoolraad beschikken over een algemeen informatierecht t.a.v. de aangelegenheden   waarover  ze advies – en overlegbevoegdheid hebben (zie verder)

De schoolraad informeert en communiceert over zijn werking aan de ouders, leerkrachten en leerlingen.

Adviesbevoegdheid

Het schoolbestuur is verplicht advies te vragen aan de schoolraad over bepaalde vooraf vastgelegde thema’s alvorens beslissingen te nemen. Daarnaast heeft de schoolraad het recht op eigen initiatief advies uit te brengen.

Overlegbevoegdheid

Bij overleg treden de schoolraad en het schoolbestuur tijdens de vergadering in overleg met elkaar. Dit gebeurt met het oog op het bereiken van een overeenstemming.

 

Leden van de schoolraad (2013-2017)

         Vanwege het personeel

         Sonja Evens (Vertegenwoordigster Basisschool Maaseikerlaan)

         Els Stieners (Vertegenwoordigster Basisschool Ophovenstraat) (Secretaris)

         Jean Stinkens (Vertegenwoordiger Basisschool Molenweg)

         Vanwege de ouders

         Katrien Renette

         Marcel Schils

         Marc Sleven

         Vanuit de lokale gemeenschap

         Willy Simons (voorzitter)

         Anja Stieners