Inschrijven van leerlingen

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school en op voorwaarde dat de capaciteit van de vestiging en/of niveau niet overschreden wordt.

Voor onze school en rekening houdend met de materiële omstandigheden werd de maximumcapaciteit van De Wissel vastgelegd op 130 kleuters en op 200 lagere schoolkinderen als volgt verdeeld: 130 lagere schoolkinderen administratief behorende tot de Maaseikerlaan en 70 administratief behorende tot de Ophovenstraat.

Weigering

- ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze;

- een school kan een leerling weigeren

 • als de leerling definitief werd uitgesloten door een tuchtmaatregel van het vorige of daaraan voorafgaande schooljaar
 • als de maximumcapaciteit overschreden wordt

- Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit meedelen aan de school. De school zal bij leerlingen met een inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs, type 8 uitgezonderd, onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Indien de ouders, bij inschrijving, nalaten om mee te delen dat hun kind een attest buitengewoon onderwijs heeft en er de eerste weken na de inschrijving een vermoeden is van specifieke noden, zal de school haar draagkracht alsnog onderzoeken.

Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB, rekening met:

 • De verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school;
 • De concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, sociaal functioneren, communicatie en mobiliteit;
 • Een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg;
 • De beschikbare ondersteunende maatregelen binnen én buiten het onderwijs;
 • Het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en beslissingsproces.

Het kind wordt ingeschreven onder de ontbindende voorwaarde van het aantonen van onvoldoende draagkracht.

De beslissing tot weigering wordt binnen vier kalenderdagen (eventueel na onderzoek van de draagkracht van de school) bij aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs aan de ouders van de leerling bezorgd. Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur. Bij de inschrijving maken we een kopie van de ID-kaart ter staving van de juiste schrijfwijze en geboortedatum van uw kind. De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school.

Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving/aanmelding opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts eenmaal ingeschreven volgens chronologie. Een kleuters die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. Maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister en kunnen de ouders de verklaring van enige inschrijving invullen en handtekenen. Vanaf de volgende instapdatum (zie verder) wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig.

In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.

Bovendien moet een leerling die naar de eerste klas gaat het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn in een Nederlandstalige school en gedurende die periode ten minste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest.

Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB-centrum.

In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 5 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen.

De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.

Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit meedelen aan de school. De school zal onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Indien de ouders, bij inschrijving, nalaten om mee te delen dat hun kind een attest buitengewoon onderwijs heeft en er de eerste weken na de inschrijving een vermoeden is van specifieke noden, zal de school haar draagkracht alsnog onderzoeken.

Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB, rekening met:

 • De verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school;
 • De concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, sociaal functioneren, communicatie en mobiliteit;
 • Een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg;
 • De beschikbare ondersteunende maatregelen binnen én buiten het onderwijs;
 • Het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en beslissingsproces.

Wanneer de opschortende voorwaarden niet vervuld zijn om het kind de nodige specifieke ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging zal de school het kind weigeren. De beslissing wordt binnen vier kalenderdagen bij aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs aan de ouders van de leerling bezorgd. Indien u niet akkoord bent met deze beslissing kan u contact opnemen met de voorzitter van het dichtst bijzijnde LOP (Lokaal Overleg Platform). Hij zal de bemiddeling op zich nemen.

Na de bemiddeling door het LOP kunnen ouders voor klachten rond weigeringen of doorverwijzingen alsnog terecht bij de Commissie inzake Leerlingenrechten,

Koning Albertlaan-II 15, 1210 Brussel.

De vaste instapdata voor kleuters zijn: de 1ste schooldag na de zomer-, herfst, kerst-, krokus- en paasvakantie, de eerste schooldag van februari en de maandag na hemelvaartdag.           

Voor dit schooljaar zijn de data: vrijdag 1 september 2017 en de maandagen 6 november 2017, 8 januari 2018, 1 februari 2018, 15 februari 2015, 16 april 2018 en 14 mei 2018

Voorrangsperioden

Inschrijvingsregels : De basisscholen van Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren maakten onderling afspraken over het inschrijven van nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2017 – 2018.

Alle basisscholen starten hun inschrijvingen met een voorrangsperiode voor zusjes en broertjes van leerlingen die al in hun school zijn ingeschreven en voor kinderen van personeelsleden. Deze periode loopt van 18 september 2016 tot 29 september 2017.

Vanaf 2oktober 2017 kunnen alle kinderen ingeschreven worden in een school of vestiging naar keuze, zolang er plaats is.

Voor wie gelden deze afspraken?

-      voor de kinderen die in het schooljaar 2017 - 2018 voor het eerst naar school gaan

-      voor kinderen die in het schooljaar 2017 - 2018 van basisschool veranderen

Voor kinderen die tijdens het schooljaar 2017 - 2018 naar dezelfde basisschool blijven gaan, verandert er niets.

Alle basisscholen maken vanaf nu inschrijvingsafspraken vóór ieder schooljaar.

Capaciteiten

Kleuterschool De Wissel, Maaseikerlaan 2A: 130 kleuters

Lagere school De Wissel, Vestigingsplaats 1, Maaseikerlaan 2A: 130 leerlingen

                                           Vestigingsplaats 2, Ophovenstraat 71: 70 leerlingen