Indeling in leerlingengroepen

Onze visie

Overeenkomstig ons opvoedingsproject willen we ook inzake de groepssamenstelling in het kleuteronderwijs en de klassamenstelling in het lager onderwijs het kind centraal stellen.

Dit impliceert dat we kleuters en leerlingen niet jaarlijks zomaar (her)groeperen maar dat we telkens weer op pedagogisch verantwoorde wijze de diverse kleutergroepen en lagere klasgroepen samenstellen.

 

Uitgangsprincipes en werkwijze

In het kleuteronderwijs (in alle vestigingsplaatsen)

In het kleuteronderwijs streven we in de eerste plaats naar kwantitatief gelijkwaardige groepen. We maken hierbij wel voorbehoud voor de jongste kleutergroep. Gezien deze groep gedurende het schooljaar zal aangroeien, zal hij zeker de eerste helft van het schooljaar kleiner zijn.

Om te komen tot de groepsindeling zullen per vestigingsplaats begin juni de ingeschreven kleuters opgelijst worden volgens geboortedatum.

Er wordt uiteraard al rekening gehouden met de uitstroom van de vijfjarigen die in september het kleuteronderwijs zullen verlaten ten voordele van het lager of het buitengewoon onderwijs.

Tevens wordt er nagegaan wat de vermoedelijke aangroei zal zijn in de eerste kleuterklas op de verschillende instapdagen van het volgende schooljaar.

Tenslotte houden we ook rekening met op dat moment gekende gegevens zoals in- en uitstroom wegens verhuis, schoolverandering, schoolloopbaanversnelling of –vertraging, … .

Op basis van deze kleuterlijst worden dan door de directeur in overleg met de zorgcoördinator en de leidsters de groepen samengesteld, rekening houdende met het aantal aan te wenden lestijden voor het komende schooljaar. Daardoor kunnen er gemengde (qua leeftijd) groepen ontstaan. Eigen ervaringen hebben ons geleerd dat dit zeker geen nadelige gevolgen heeft voor de kleuters. Kleuters leren immers niet alleen met, maar ook van elkaar. Tal van wetenschappelijke bronnen staven bovendien deze bevindingen.

In principe blijven de kleutergroepen ongewijzigd voor de duur van het schooljaar, behalve de groep van de jongste kleuters die na elke instapdatum kan aangroeien.

Indien de groepsgrootte door omstandigheden een normale werking zou verhinderen, kan beslist worden om tussentijds te hergroeperen door een aantal kleuters door te schuiven naar een hogere kleutergroep.

De samenstelling van de kleutergroepen wordt eind juni bekend gemaakt. De naam van de leidster is onder voorbehoud en wordt bevestigd tijdens de kennismakingsdag in augustus.

Kleuters die na het tijdstip van de bekendmaking in juni bijkomen, worden bijgeplaatst in de groep waar ze qua leeftijd op dat moment in thuis horen.

Kleuters die in hun ontwikkeling vertraagd zijn, kunnen na overleg met alle betrokken partners (ouders, leidsters, zorgcoördinator, directie en CLB-medewerkers) in een lagere leeftijdsgroep geplaatst worden. Curriculumversnelling kan ook, uiteraard ook na overleg met alle partners.

Zoals decretaal bepaald, beslist de school (via de klassenraad) over de overgang tussen de verschillende kleuterklassen. De directeur heeft het laatste woord in de groepssamenstelling.

 

In het lager onderwijs (enkel in de centrumscholen)

In de centrumscholen proberen we van elk leerjaar drie klassen te organiseren.

Indien dit onder invloed van het leerlingenaantal niet langer haalbaar zou zijn, zal een bepaald leerjaar slechts twee klassen tellen. Strikt genomen zal het leerjaar met het kleinste aantal leerlingen hiervoor in aanmerking komen.

Een uitzondering maken we voor het eerste leerjaar dat we ‘beschermen’.

Binnen de twee of drie parallelklassen streven we vervolgens in de eerste plaats ook naar gelijkwaardige aantallen.

Voor de samenstelling van de eerste leerjaren laten we ons leiden door het voorstel van de leidsters van de laatste kleuterklas en de zorgcoördinator. Zij verdelen hun 5-jarige kleuters in drie (of twee) evenwaardige groepen en dit op basis van het kindvolgsysteem.

Hierbij wordt rekening gehouden met gegevens als welbevinden, betrokkenheid en competenties van de naar het eerste leerjaar overgaande kleuters. Op deze manier worden indicatoren als intelligentie, karakters en vriendenkring mee in overweging genomen. Bij de klassamenstelling wordt ook gestreefd naar een gelijke verdeling van jongens en meisjes en eventuele nieuwe instromers en zittenblijvers. Uiteraard worden de kleuters die uit de verschillende vestigingsplaatsen komen evenredig verdeeld over de diverse klassen van het eerste leerjaar. 

Voor de samenstelling van de andere leerjaren laten we ons ook in de eerste plaats leiden door het voorstel van de diverse klasleerkrachten. Zij verdelen hun klasgroep in drie gelijkwaardige groepen. Criteria waarmee rekening gehouden wordt zijn rapportresultaten, karakters en vriendjes. In tweede orde wordt er ook hier gestreefd naar een gelijke verdeling van jongens en meisjes en eventuele nieuwe instromers en zittenblijvers.

De samenstelling van alle klasgroepen wordt eind juni bekend gemaakt. De naam van de leerkracht is onder voorbehoud en wordt bevestigd tijdens de kennismakingsdag in augustus.

Leerlingen die na het tijdstip van de bekendmaking in juni bijkomen, worden onder voorbehoud van een referentietest (eind augustus) bijgeplaatst in de parallelklas van dat leerjaar waar op dat moment het minste leerlingen zitten.

Ook in het lager onderwijs kunnen leerlingen die in hun ontwikkeling vertraagd zijn na overleg met alle betrokken partners een jaar overzitten, in principe in een andere klas van hetzelfde leerjaar. Curriculumversnelling kan eveneens, uiteraard ook na overleg met alle partners.

Zoals decretaal bepaald, beslist de school (via de klassenraad) over de overgang tussen de verschillende leerjaren. De directeur heeft het laatste woord in de klassamenstelling.