Zorgbegeleiding

HET ZORGBELEID van onze school

In onze school vinden we het zeer belangrijk dat alle kinderen de nodige aandacht krijgen. Leerlingen met noden op cognitief en/of op sociaal-emotioneel vlak worden binnen onze school zo goed mogelijk opgevangen en opgevolgd.Het zorgbeleid binnen onze school is voor ons dan ook zeer belangrijk.

Algemene zorg in de klas

‘Problemen voorkomen’ heeft voorrang op ‘problemen oplossen’ ( preventie ). De leerkracht zorgt voor een goede aanpak in de klas vanuit een krachtige leeromgeving.Voor de meeste kinderen volstaat dit en is er geen extra zorg nodig.De vorderingen van de leerlingen worden regelmatig geëvalueerd door observaties en toetsen.

Extra  zorg in de klas

Voor een aantal kinderen zijn er kleine problemen, meestal van voorbijgaande aard.Deze leerlingen blijven algemeen goed functioneren mits de extra zorg die in de klas wordt aangeboden.

De juf of meester pleegt regelmatig overleg met de zorgcoördinator.

Voorbeelden hiervan zijn:
-      aangepast materiaal gebruiken
-      meer of minder oefenstof aanbieden
-      individuele begeleiding
-      …

Speciale zorg

De extra zorg in de klas blijkt onvoldoende. Er is méér aan de hand. De reeds aangeboden hulp wordt besproken tijdens een MDO ( overleg tussen klastitularis,CLB, zorgcoördinator, zorgbegeleider ). Het zorgteam stelt meestal een individueel handelingsplan op waarin interventies worden afgesproken om het kind verder te begeleiden.

Voorbeelden hiervan zijn:
-      Individuele  begeleiding door zorgbegeleider
-      De leerkracht begeleidt een groepje terwijl de GOK-leerkracht de klas overneemt.
De ouders worden hierover , indien nodig, geïnformeerd.

Bijzondere zorg

Deze kinderen hebben een leerstoornis, zoals ASS, ADHD,dyslexie, dyscalculie, dysgrafie... De diagnose wordt gesteld door medici of het CLB ( centrum voor leerlingenbegeleiding )
Onze school wil borg staan voor een professionele aanpak. Er wordt een individueel begeleidingsschema met extra tegemoetkomende maatregelen opgemaakt en uitgevoerd. Tijdens het MDO ( overleg tussen klastitularis, CLB, zorgcoördinator, zorgbegeleider, externe hulpverlener,...) worden deze maatregelen geëvalueerd en eventueel bijgestuurd.
De ouders worden hier meestal bij betrokken. Zij kunnen ons nuttige tips geven over de te nemen maatregelen.

Schooloverstijgende zorg

De begeleiding op school is ontoereikend voor sommige kinderen. We adviseren buitenschoolse hulp zoals hulp van logopedisten, kinesisten , Gon-begeleiders. Ook doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs hoort tot de mogelijkheden. De gemaakte keuze gebeurt in nauw overleg met de ouders.

Hebt  u nog vragen over ons zorgbeleid, neem dan contact op met de directie of met de zorgcoördinator van onze school.