Gelijke OnderwijsKansen (GOK)

Met het gelijke onderwijskansendecreet krijgen scholen de mogelijkheid gerichter en op langere termijn te werken aan de onderwijsachterstand van kansarme leerlingen en hun integratie te bevorderen. We kunnen hiervoor rekenen op extra ondersteuning i.c. extra lestijden. Door de globale aanpak genieten alle kinderen, kansarm of kansrijk, van deze  inspanningen.

Hiervoor vragen we u een formulier in te vullen betreffende de sociale, culturele en economische toestand van uw gezin.

Als “zorgbrede school” mag u dan ook van ons verwachten:

Dat wij initiatieven nemen opdat uw kind graag naar school zou komen en dat uw kind regelmatig ervaart dat het vooruit gaat. Problemen trachten wij zoveel mogelijk te voorkomen; duiken ze toch op, dan kan uw kind op extra hulp rekenen.

Dat alle kinderen kansen krijgen om hun moedertaal behoorlijk onder de knie te krijgen. De school beseft dat dit een sleutel is tot goede resultaten. Kinderen die het Nederlands onvoldoende begrijpen en spreken, krijgen ook moeilijkheden met de inhoud van de lessen. Aandachtspunt is het leesplezier verhogen.

Dat wij kinderen kansen geven om in contact te komen met kinderen uit andere sociale en culturele milieus. Als school hebben wij oog voor deze verschillen bij het samenstellen van de klasgroepen.

Dat wij uw kind stimuleren om zich goed in zijn/haar vel te voelen en vrienden te maken. Dit kan helpen om problemen te voorkomen.