Ouderraad

Ouderraad

Samenstelling van de ouderraad

Elke ouder die kinderen ingeschreven heeft op de school kan zich kandidaat stellen voor de ouderraad. In september krijgt elke ouder een uitnodiging om lid te worden van de ouderraad. Onze werving is voornamelijk gericht op ouders van kinderen in de kleuterklas en de eerste graad.  Er is geen maximum aantal leden vastgelegd.  Van elke vestiging wordt een leerkracht uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen van de ouderraad.  Ook is er telkens een lid van de directie aanwezig op de vergaderingen.  

De vergaderingen vinden plaats op een maandagavond van 20.15 u. tot 22.00 u.  De vergaderdata  en -plaatsen worden in juni van het vorige schooljaar vastgelegd en meegedeeld.  Er is een 6-tal vergaderingen per schooljaar.

                       

Doelstelling

De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school.  Het meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen.  Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan de goede samenwerking met de inrichtende macht, de directie en de leerkrachten van de school. 

De ouderraad wil de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen met het oog op een betere participatie van ouders en het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen.

De ouderraad heeft als doel het participatief klimaat op school te stimuleren.

 

Werking van de ouderraad

We hebben 4 werkgroepen :

 

Werkgroep vorming
Deze mensen staan in voor de meer pedagogische onderwerpen.  Ze zijn verantwoordelijk voor de organisatie van een vormingsavond en van de jaarlijkse quizavond. 

Werkgroep activiteiten

Deze mensen zorgen voor de organisatie van activiteiten die financiële middelen opbrengen om zo onze werking draaiende te houden.  Ze staan in voor de organisatie van de kienavond en geven de schoolkalender uit.

Werkgroep verkeer

Deze mensen geven adviezen rond de verkeersveiligheid rond de school en op de weg van en naar de school.  Dit i.s.m. de plaatselijke politie en de mobiliteitdienst van de stad Maaseik. Om de 4 jaar worden er 3 vertegenwoordigers gekozen uit de leden van de ouderraad om te zetelen in de schoolraad.

 

Dagelijks bestuur van de ouderraad

De dagraad bereidt de vergaderingen van de ouderraad voor.

 

Samenstelling:

Voorzitter: Marcel Schils

      089 79 16 81,GSM0031 654 780 748

    marcelbmw530@telenet.be

 

Penningmeester: Gwen Tyskens

    0487 43 39 44

    Penningmeester.nrt@mac.com

 

Website: www.ouderraad-nrt.be